Vedtægter for Sønderborg Tennisklub
 
Vedtaget 1/3 1922-ændret 8/4 1923, 23/4 1924, 27/4 1925, 30/3 1926, 13/9 1927, 22/3 1934, 26/3 1942, 31/3 1947, 14/7 1958,21/3 1967, 29/3 1973, 21/5 1974, 29/3 1978, 20/3 1979, 11/2 1990, 7/3 1990 og 27/4 2003.

§ 1. Klubbens navn er Sønderborg Tennisklub (STK). Hjemsted er Sønderborg kommune.

§ 2. Sønderborg Tennisklubs formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke tennissporten helårligt.

§ 3. Klubben er medlem af Jyllands Tennis Union under Dansk Tennis Forbund, og er undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4. Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er under 18 år. Indmeldelse skal ske skriftligt.
Optagelse af umyndige som medlem af klubben kræver tillige skriftligt samtykke fra forældre/værge. Gæster kan – eftergældende reglement – indføres ved et medlem eller ved tilmelding til et bestyrelsesmedlem.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen.

§ 5. Kontingent til klubben, samt vederlag for benyttelse af tennishallen fastsættes af bestyrelsen og opkræves ved dennes foranstaltning.

§ 6. For at opnå gyldigt medlemskab i klubben, forudsættes at kontingentet er klubben i hænde på en af bestyrelsen fastsat dato. Medlemskabet er gældende i 1 år efter betalingsfristens udløb. Medlemskabet ophører, såfremt ovennævnte betalingsfrist ikke overholdes, eller et medlem selvfremsætter ønske om udmeldelse.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
Bestyrelse kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning til dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindste 2/3 af bestyrelsen har stemt herfor. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan forlange spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 7. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender.Den ordinære generalforsamling afholdes senest 30. april og indkaldes med mindst 7 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i de lokale blade med angivelse af dagsorden.
Alle aktive medlemmer over 18 år har stemmeret, dog kun ved personligt fremmøde.

§ 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.     Valg af dirigent.
2.     Godkendelse af bestyrelsens beretning.
3.     Godkendelse af regnskab.
4.     Behandling af evt. indkomne forslag.
5.     Valg af bestyrelse.
6.     Valg af revisorer og suppleant.
7.     Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
Beretning og regnskab offentliggøres på klubbens hjemmeside senest medio maj.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt 3 af bestyrelsens medlemmer eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er modtaget af bestyrelsen.
Dagsorden skal indeholde oplysning om det/de emner, der ønskes behandlet.

§ 10 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde, og sagerne afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Vedtægtsændringer kan dog kun ske, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Såfremt et medlem af bestyrelsen, eller 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt. Referat af generalforsamlingen føres til protokol.

§ 11. Klubbens ledelse består af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 7 aktive medlemmer, der repræsenterer klubben i alle forhold. Generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen for så vidt angår posterne som formand og kasserer, medens bestyrelsen selv konstituerer sig med en næstformand, baneinspektør, og nedsætter en række udvalg til varetagelse af klubbens aktiviteter. Disse udvalg kan findes blandt bestyrelsen og klubbens menige medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Af bestyrelsen afgår henholdsvis 3 og 4 medlemmer. I tilfælde af afgang blandt bestyrelsens medlemmer i årets løb, supplerer bestyrelsen sig selv. Nyt bestyrelses medlem skal godkendes på næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Klubben tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

§ 12. Klubbens regnskabsår er kalenderåret, idet det første regnskab dog omfatter perioden 1. marts 1990 til 31.december 1990. Regnskabet skal bestå af en resultatopgørelse og balance, og skal være forsynet med kassererens og revisorernes påtegning.
PÅ klubbens ord. Generalforsamling vælges for 2 år ad gangen 2 revisorer og en revisorsuppleant.

§ 13. For de af klubben påtagne forpligtelser hæfter alene klubbens midler som sådan.

§ 14. Bestemmelser om klubbens opløsning kan kun tages på en til dette øjemed indkaldt ekstra ordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutningen træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede. Ved foreningens opløsning skal dennes formue tilfalde almennyttige idrætsmæssige formål i Sønderborg Kommune.

 

Seneste nyheder

Kommende events